Nasze produkty- Program nauczania „Droga ucznia do sukcesu”

To opracowanie, które składa się z następujących części: charakterystyka programu nauczania w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym, zadania szkoły, cele ogólne i szczegółowe kształcenia i wychowania, treści kształcenia i oczekiwane osiągnięcia, procedury osiągania celów ogólnych i szczegółowych kształcenia i wychowania oraz kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów. Program jest propozycją i inspiracją dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a zaproponowane w programie metody nauczania, szczególnie uczniów 6 i 7 letnich oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  opierają się na Koncepcji Inteligencji Wielorakiej Howarda Gardnera.

zapoznaj się z programem