SZKOLENIA Z NAUCZYCIELAMI

Nauczyciele wdrażający projekt edukacyjny „Droga Ucznia do Sukcesu” mieli okazję rozwinąć swój warsztat merytoryczny podczas organizowanych w ramach szkoleń warsztatów dla nauczycieli. Warsztaty odbyły się na przełomie sierpnia i września. podczas dwódniowych spotkań omawiane były następujące tematy:

  • Moduł I – (10 godzin) – Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania obudowy multimedialnej w realizacji programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu”
  • Moduł II – (15 godzin) – Praca metodą projektu.
  • Moduł III – (15 godzin) – Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z dziećmi zróżnicowanymi wiekowo 6-7 lat.
  • Moduł IV – (10 godzin) – Komplementarność programu nauczania i materiałów dydaktycznych. Zeszyty ćwiczeń.

Rezultatem szkolenia były min. opracowanie instrukcji wdrożeniowej, która w całości została opracowana przez nauczycieli uczestniczących w projekcie.